Logga3d

kvalitet

Du som är förälder
Att välja gymnasieutbildning tillsammans med sina ungdomar är ingen enkel sak när hemmet formligen översköljs med information och reklam redan under hösten i nian. Det är ett beslut som sträcker sig i många år, som har stor betydelse och därmed är desto viktigare att det blir rätt. På Rid- och Djursjukvårdsgymnasiet Helsingborg frågar vi varje år våra ettor vilken som var den största enskilda orsaken till att valet föll på just oss och under en rad av år är svaret entydigt; våra elever som redan går på skolan förmedlar sin nöjdhet på ett så positivt sätt att det får stor betydelse för gymnasievalet i form av kompisar, syskon, ridningen, träningen m.m. Detta ställningstagande märks också i andra mätningar. Antalet elever som lämnar skolan har de tre senaste åren legat på låga otroliga 1,5 elev/år räknat på hela skolan. Likaså har vi en starkt talande kvalitetsfaktor på skolan genom att vi har ovanligt många syskon på skolan. Om man skall låta sitt andra eller tredje barn gå på samma gymnasieskola bekräftar detta en stor nöjdhet i familjen med denna gymnasieskola.

Denna elev- och föräldranöjdhet är ett resultat av vårt arbete med att skapa och vidmakthålla – en riktigt bra skola. Läs mer om de olika kvalitetsparametrarna i vår artikel om kvalitet .
Skolledningen.

Vår kvalitet – fakta
Hur ska du ha möjlighet att välja rätt gymnasieskola när den ena beskrivningen är mer fantastisk än den andra och lockropen är många? Vårt tips till dig är att försöka hitta objektiva fakta om de olika skolorna. Nedan presenterar vi fakta om Helsingborgs Ridgymnasium.
 
DU FÅR ALLTID BEHÖRIGHET TILL UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA.
Helsingborgs Ridgymnasium ligger högt bland skolor i riket på att göra eleverna behöriga till högskolestudier. Enligt jämförelser från 2019, gjorda av SKL (Sveriges kommuner och landsting), blev 92,6% av avgångseleverna behöriga till högskola. Snittet för riket var 73,4%
 
TRIVSEL OCH TRYGGHET.
Skolan genomförde enkätundersökning angående trivsel och trygghet i oktober 2018. Resultatet visar att 100 % av eleverna på skolan känner sig trygga.
Avhoppen från Helsingborgs Ridgymnasium är mycket små, mindre än 1% per år enligt Skolverkets definition.
 

LÄRARKOMPETENS.
Lärarna på Helsingborgs Ridgymnasium är både behöriga och kompetenta . Av ämneslärarna är 100% behöriga gymnasielärare, många med dubbla examina (en yrkesexamen och en lärarexamen). Bland lärarna i hästämnen finns förbundstränare och lärare med domarutbildning.
 
HÄSTARNA PÅ HELSINGBORGS RIDGYMNASIUM.
Alla elever rider på skolans hästar. Våra skolhästar är i åldrarna 5-16 år och därmed kan vi erbjuda ridning på yngre hästar såväl som på hästar som är utbildade och tävlade i medelsvår och svår klass.

Ett stort paket med snöre om…
När du mår bra så vill, kan och orkar du mycket mer. Då blir allting roligare.
Vi som driver Helsingborgs Ridgymnasium har tidigare jobbat med allt från skolhälsovård till skolförvaltning. Därför vet vi att det inte räcker med välinredda salar och duktiga lärare för att uppnå harmoni och bra studieresultat. Det behövs ett sammanhang där elever och personal arbetar tillsammans, mot samma mål. Och det krävs en miljö där alla trivs och känner gemenskap. På djupet. Det har vi skapat här.

Hästarna och de andra djuren är en del av helheten – men det är mängder av andra saker som gör oss annorlunda. Vi tänker nytt, tänker om, tänker annorlunda för att få dig att prestera ditt bästa och samtidigt utvecklas som människa. Du kommer att förstå vad vi menar när du kommer hit… Här andas stämningen lika delar ambition, omtanke och glädje.
Du älskar stora eller små djur. Här varvar du skolarbetet med ditt djurintresse. Därför blir skolan mer än en pluggkoloni – den blir en efterlängtad del av vardagen. Då tror vi att det blir lättare att lära. För livet.

Anna Genfors, skolans grundare

Kursgaranti
Vi utfärdar kursgaranti. Detta innebär att vi alltid genomför en kurs som vi utlovat, oavsett hur få som valt den. För dig som elev betyder det att du alltid kan vara säker på att vi håller det som vi lovat. Ingen skall behöva få sin kurs inställd bara för att det blivit för få deltagare. För oss är det en fråga om att vara trovärdiga.

Skolinspektionens tillsynsbesök
Efter Skolinspektionens tillsynsbesök i juni 2010 skriver de i sin rapport att Helsingborgs Ridgymnasium arbetar aktivt utifrån tanken om sammanhang och begriplighet med utgångspunkt i det praktiska arbetet med hästhållning och ridning. Skolan har en mycket god måluppfyllelse genom att i princip alla elever når grundläggandebehörighet till universitet och högskolestudier.

Nytt besök gjordes under våren 2015 då Skoinspektionen kom fram till att skolan uppfyller de krav som finns uppsatta för verksamheten och att inga brister föreligger.

Resultaten har legat på samma nivå de senaste fyra läsåren. Mellan 90 till 100 procent av eleverna – de senaste fyra åren – fullföljer utbildningen inom fyra år vilket är betydligt över rikssnittet. Såväl rektor som lärarna lägger stor vikt på att anpassa undervisningen till enskilda elevers skolsituation. Utöver detta ägnas stor kraft till att alla elever ges det stöd de har behov av. På detta sätt tar skolan sitt kompensatoriska ansvar för eleverna både på individ och skolnivå. Skolans ledning är angelägen om att utvärdera arbetet som bedrivs på skolan för att utveckla verksamheten ytterligare.

Helsingborgs Ridgymnasium
1. Förutsättningar.
Helsingborgs Ridgymnasium är en fristående gymnasieskola med utbildning motsvarande det nationella programmet Naturbruksprogrammet, GY11.

Verksamheten startade lå 2001/2002 på Depågatan 128 i Helsingborg som också är Helsingborgs Ridanläggning. Anläggningen byggdes 1995 och var vid tidpunkten Sveriges största permanenta ridanläggning. Skolan bedrivs utan internat och elever dagspendlar till skolan från 23 kommuner. Verksamheten omfattar ca 150 elever. Skolan bedriver också undervisning i Laröd på Jordbruksfastigheten 55:1 som ägs av Helsingborgs Stad.
Lokala inriktningar är Hästhållning, NV samt Djursjukvård. I GY11 har skolan de nationella inriktningarna Lantbruk och Djur med profilerna Hästhållning, Naturvetenskap, samt Djursjukvård.

2. Resurser.
All lärarpersonal är behörig för sina undervisningsämnen, för yrkesämnena finns både gymnasielärare och förbundstränare anställda. Skolan har ca 15 pedagoger.
Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler samt egendomar som ägs av Helsingborgs stad.
Hästarna  ägs av skolan, alla elever rider på skolans hästar. Ålder och utbildningsnivå hos hästarna är varierande och ändamålsenliga för undervisningens behov.
Maskinpark såsom traktorer och maskiner ägs också av skolan.
Laborationer sker Olympiaskolan. Den yrkesinriktade delen av utbildningen inom djursjukvård sker på Evidensia specialistdjursjukhus i Helsingborg.
För APL verksamheten finns 15 häst- och lantbruksföretag knutna till skolan, varav två i Tyskland.
Skolan tar inte ut några elevavgifter.

3. Resultat.
Avgångselever:
Antal avgångselever, 54 st 100%
Antal med minst fullständigt program, 54 st 100%
Antal behöriga till högskolestudier, 50 st 93%
Antal med reducerat program. 0 st 0%
Antal m samlat betygsdokument, 0 st 0%
Antal som erhållit Jordbruksverkets bevis om utökad behörighet, 23 st
Antal som erhållit yrkesdiplom Sv. Ridsportförbundet, 12 st

Systematiskt Kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete vid Helsingborgs Ridgymnasium.
2018/2019
Okt.
Arbetsmiljöenkät – Elever/lärare
Nov.
Öppen mitterminsutvärdering – Elever
Dec.
Redovisning av betygsättning avslutad kurs – Lärare
Jan.
Examination ”utökad behörighet för djurvårdare”  – Jordbruksverket
Mars.
Öppen mitterminsutvärdering – Elever
Nationella prov – Skolverket
April.
Examination för Yrkesdiplom Hästskötare – Sv.Ridsportförbundet
Nationella prov – Skolverket
Maj.
Nationella prov – Skolverket
Föräldrautvärdering – Föräldrar
Skyddsrond – Elever/lärare
Juni.
Kursutvärderingar – Elever
Skolavslutning/slutbetyg – Huvudman
Redovisning av betygssättning avslutad kurs och ämne – Lärare
Juli
Årsbokslut – Huvudman
Kvalitetsrapport för Helsingborgs Ridgymnasium – Rektor